วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ

Video presentation of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University 3 languages.

ภาษาไทย (Thai languages ) 

ภาษาอังกฤษ (English languages)

ภาษาจีน (Chinese languages)

ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรมของบุคลากรและนิสิต

ศึกษาดูงาน

งานบริหาร ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

อบรมบุคลากร

งานวิจัยและนวัตกรรม

อบรมพัฒนาหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

Huso8

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

งานกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยภาควิชา

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

รางวัลนิสิต บุคลากรและข่าวสื่อสารองค์กร

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

งานกิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยนิสิต

ลิ้งค์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและนิสิต