วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ

Video presentation of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University 3 languages.

ภาษาไทย (Thai languages ) 

ภาษาอังกฤษ (English languages)

ภาษาจีน (Chinese languages)

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมบุคลากร

ประชุมข้อตกลงสายอาจารย์

ประชุมข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

อบรมบุคลากร

อบรมบุคลากรความรู้ด้านวิจัย

อบรมพัฒนาหลักสูตร

อบรมบุคลากรด้านพัฒนาหลักสูตร

ภาพกิจกรรมนิสิต

Huso8

ปฐมนิเทศ

ศูนย์พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ