การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘


“สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน”


วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

แจ้งลำดับการนำเสนอผลงานวิจัย

© 2015 งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2337