คณะกรรมการดำเนินงาน

  ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะกรรมการดำเนินงาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กำจร หลุยยะพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ เกษมศุข สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา เกษกมล มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์มาศ สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สาโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9. ดร. กาญจนา ต้นโพธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
10. ดร. ไพบูลย์ ปีตะเสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ดร. สุวรรณ จันทิวาสารกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ดร. กังวาฬ ฟองแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
13. ดร. ณัฐา ค้ำชู มหาวิทยาลัยบูรพา
14. ดร. บุญเลิศ ยองเพ็ชร มหาวิทยาลัยบูรพา
15. ดร. ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา มหาวิทยาลัยบูรพา
16. ดร. ศักดินา บุญเปี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา
17. ดร. สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 1 ม.ค. - 28 เม ย. 60

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ค. 60

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
วันที่ 18 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่ 31 พ.ค. 60

นำเสนอบทความ
วันที่ 9 มิ ย. 60