กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยนำเสนอบทความ
   (พร้อมส่งบทความฉบับเต็มและแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันที่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 2560
2. กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยไม่นำเสนอบทความ วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2560
3. วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
5. นำเสนอบทความ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความ บุคคลภายนอก : 1,500 บาท/เรื่อง
บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองานเพื่อสำเร็จการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ **ไม่เสียค่าใช้จ่าย**

หมายเหตุ 1. ในกรณีไม่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอบทความในการประชุมดังกล่าว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
             2. เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
             3. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ
             4. สำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความ ติดต่อรับใบสำคัญรับเงินได้ในวันงาน สำหรับผู้ไม่ได้รับการพิจารณา ผู้จัดงานจะจัดส่งให้ภายหลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ


การชำระค่าลงทะเบียน

             1. ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
             2. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุวัน เวลา ในการโอนเงินส่งถึงนางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล โดยสามารถส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มาได้ 2 ช่องทาง
                    - ทางไปรษณีย์ ส่งถึงนางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                    - ทางอีเมล โดยการสแกนสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ E-mail : husoconference@buu.ac.th


วิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ ส่งบทความ

สมัครด้วยตนเอง สมัครที่นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารหกสิบพรรษามหาราชินี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง
นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
สมัครทางอีเมล สมัครและแนบไฟล์มาที่ husoconference@buu.ac.th

หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยนำเสนอบทความ จะต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนส่งบทความ โดยการสมัครจะต้องส่งเอกสาร 3 อย่างคือ
             1) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
             2) แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม
             3) บทความฉบับเต็ม
             หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบผู้จัดงานจะยังไม่รับพิจารณาจนกว่าจะได้รับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยนำเสนอบทความ
วันที่ 1 ม.ค. - 28 เม ย. 60

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
โดยไม่นำเสนอบทความ
วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ค. 60

วันสุดท้ายของการรับบทความ
ฉบับแก้ไข
วันที่ 18 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอบทความ
วันที่ 31 พ.ค. 60

นำเสนอบทความ
วันที่ 9 มิ ย. 60