- หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

- ลำดับห้องนำเสนอ

- บทความตามห้องนำเสนอบรรยาย

- เอกสารประกอบการบรรยายของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ติดต่อสอบถาม