ความเป็นมา

• พ.ศ. 2534 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งตั้งกรรม การดำเนินการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ และคณะ  กรรมการร่างหลักสูตร ศศ.บ. นิเทศศาสตร์

• พ.ศ. 2537 เสนอหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และโครงการจัด ตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศ ศาสตร์

• พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2540 เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

• พ.ศ. 2542 เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

• พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้โครงการจัดตั้ง ภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในคณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับภาควิชา

• ปัจจุบัน เปิดสอน 4 สาขาวิชา

ปร้ชญา

• พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลักการด้านนิเทศศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

วิสัยทัศน์  

• ภาควิชานิเทศศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น สื่อสารเป็น มีคุณธรรมและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย และความรู้เกี่ยวกับสื่อในภาคตะวันออก

พันธกิจ

• ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ รวมทั้งสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

• มีหลักสูตร และการวิจัยที่มีการผสมผสานความรู้ในระดับชุมชนและสากล รวมถึงเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

• มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมประสบการณ์จริง

• พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายในประเทศ และระหว่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการให้บริการด้านวิชาการ การวิจัย และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภาคตะวันออก

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

• ห้องปฏิบัติการวิทยุ (QS2-318)

• ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

• ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง (QS2-303,304,306,307)

• ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์  (ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

        
   
   
-------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350