หลักสูตรในปัจจุบัน

 

หลักสูตรปริญญาตรีและรายวิชาเอก

     
 

• ชื่อหลักสูตร

    
ชื่อภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต

     ชื่อภาษาอังกฤษ :
          Bachelor of Communication Arts Program


• ชื่อปริญญา

    
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
          Bachelor of Communication Arts

     ชื่อย่อ : นศ.บ.
          B.A. ( Communication Arts )


-------------------------------------------
• ข้อมูลหลักสูตร


     หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2545

     หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2549

     หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554

     หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559

     มี 3 สาขาวิชาดังนี้
1. วิชาเอกการสื่อสารตราสินค้า
2. วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
3. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร

 
     

หลักสูตรปริญญาโท

• ชื่อหลักสูตร

    
ชื่อภาษาไทย : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด

     ชื่อภาษาอังกฤษ :
          Master of Communication Arts (Marketing Communication)

     รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด
         Masterr of Communication Arts (Marketing Communication)

     ชื่อย่อ : นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
 M.Com.Arts ( Marketing Communication)

-------------------------------------------
• ชื่อหลักสูตร

    
ชื่อภาษาไทย : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

     ชื่อภาษาอังกฤษ :
          Master of Communication Arts Program in Innovation in Political Communication

     รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง)
         Masterr of Communication Arts (innovation in Political Communication)

     ชื่อย่อ : นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
 M.Com.Arts ( Marketing Communication)

-------------------------------------------

 
 
หลักสูตรในอนาคต  
   
  1. ปริญญาโทสื่อสารการเมือง
2. ปริญญาโท สื่อศึกษา
3. ปริญญาโท การบริหารจัดการการสื่อสาร
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350