บุคลากรในภาควิชา

 สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

 สาขาการโฆษณา (Advertising)

 สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication)

 สาขาวารสารศาสตร์ (Journalism)

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์

 
----------------------------------------------------------------------------
 
สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  วงศ์สุมิตร (หัวหน้าภาค)
วุฒิการศึกษา :  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิชาการ
 
   
อาจารย์วรธรรม  พงษ์สีชมพู
วุฒิการศึกษา :  กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผลงานวิชาการ
   
ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
วุฒิการศึกษา : นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
        
ผลงานวิชาการ
   
อาจารย์สุธิดา  ชิโนดม
วุฒิการศึกษา :  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิชาการ
  Top
   
สาขาการโฆษณา (Advertising) 
   
อาจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร
วุฒิการศึกษา : นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิชาการ
(หัวหน้าสาขา)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์
วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Communications)The University of Tennessee USA.
ผลงานวิชาการ
   
   
อาจารย์ชวนวล  คณานุกูล
วุฒิการศึกษา :  MMC. Marketing Communication, Canberra University
ผลงานวิชาการ
  Top
   
สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา  สุขพลำ
วุฒิการศึกษา :  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผลงานวิชาการ
   
   
อาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว
วุฒิการศึกษา :  นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิชาการ
(หัวหน้าสาขา) Top
   
สาขาวารสารศาสตร์ (Journalism)
   
อาจารย์ตวงทอง ศรประเสริฐ
วุฒิการศึกษา :  นศ.ม(นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย stuff_aca_sukanya
                        
 
ผลงานวิชาการ
   
ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน
                                              วิชาเอกการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                        ปริญญาโท - นิเทศศาสตรพัฒนาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                        ปริญญาตรี - นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                        อนุปริญญา - International Hotel and Tourism Industry Management school (I-TIM)
 
ผลงานวิชาการ
   
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)
วุฒิการศึกษา :  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานวิชาการ
(หัวหน้าสาขา)  
   
  Top
   
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์
   

นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวญาธิดา บุญญา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโสภณ สมรรถวิทยาเวช

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Top
   
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Copy right by Communication Arts Department 2008
Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University
169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2394, 2338, Fax. (038)102-350 Ext. 2350