ภาควิชาประวัติศาสตร์

Department of Historyประวัติภาควิชา

     ภาควิชาประวัติศาสตร์มีประวัติเริ่มตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาประสาทปริญญาและอนุปริญญาทางด้านการศึกษา (กศ.บ. และ อ.กศ.) 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีวิชาเอกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

     ถึงแม้ว่า จะมีการผลิตบัณฑิตวิชาเอกประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มตั้งสถาบัน แต่ก็ยังมิได้มีการตั้งเป็นคณะวิชาและภาควิชาอย่างเป็นทางการเช่นในปัจจุบัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2515 จึงมีการแบ่งสายงานอย่างเป็นทางการออกเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ และคณะวิจัย ในช่วงเวลานี้ภาควิชาประวัติศาสตร์สังกัดคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ (กศ.บ. ประวัติศาสตร์) และบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ. /สังคมศึกษา) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์

     วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยศรีนคริน- ทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มีคณะวิชาเพิ่มขึ้น คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์แยกเป็น 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ จึงสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ ส่วนวิชาเอกสังคมศึกษา ได้ย้ายไปเป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญา

     เรียนรู้ความหลากหลายในอดีต คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างของกลุ่มชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

วิสัยทัศน์

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักสังคมของตนเองและสังคมโลก จรรโลงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ รักและภูมิใจในมาตุภูมิ มีขันติธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

      จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย เพื่อนบ้าน และประชาคมโลก
      จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
      สร้างเสริมทักษะในการศึกษาหาความรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเป็น คิดเป็น และเขียนเป็น
      พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
      สร้างเสริมความมีขันติธรรมและจริยธรรม เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็น วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิการปกครองในทางที่สร้างสรรค์แก่สังคมและมนุษยชาติ


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งภาควิชา

      เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน ประวัติศาสตร์
      ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์
      ส่งเสริมการศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นภาคตะวันออก

© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2370
HUSO Camera