ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นภาควิชาใหม่ที่เกิดขึ้นในการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ครั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2533 คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ได้รวมกันเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคตะวันออก และหนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนสาขาวิชาภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นวิชาเอก
     สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาภาษาตะวันออกมีทั้งหมด 3 สาขาวิชา โดยมีพัฒนาการดังนี้
     สาขาวิชาภาษาจีน

ปี พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี
ปี พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาโท
ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาเอก


     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดสอนเป็นวิชาแรก
ปี พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี
ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาโท
ปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาเอก


     สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาโท
ปี พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นวิชาเอก

     ภาควิชาภาษาตะวันออกเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น นักแปล – ล่าม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ครู อาจารย์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงมีนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มาลงทุนเปิดบริษัท ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่จบไปจึงเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่มีความรู้ทางด้านภาษาทั้ง 3 หรือหากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีก็สามารถทำได้ โดยมีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม หรือการสอนภาษาเพื่อชาวต่างประเทศ จีนศึกษา ญี่ปุ่นศึกษา เกาหลีศึกษา ฯลฯ เนื่องจากทั้ง 3 หลักสูตรของภาควิชา ฯ เปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

     นอกจากนี้ยังมีศูนย์ภาษาเกาหลี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางเกาหลีศึกษาและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศ (ขณะนี้ศูนย์เกาหลีศึกษาได้เจริญเติบโตและแยกออกจาก ภาควิชาฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546)

วิสัยทัศน์

     ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น ภาษาภาษาจีนและเกาหลีของประเทศไทย พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล

พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและขีดความสามารถสูงสู่สังคม
     2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและ ภาษาเกาหลี
     3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก
     4. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
     5. สร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาการด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก


ดอกไม้ประจำภาควิชาฯ คือ ดอกบ๊วย สีประจำภาควิชาฯ คือ golden pink

© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2354