(ตัวอย่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ชื่อโครงการ........................................................................................

ปีการศึกษา

หน่วยงาน...........................................................................................

ส่วนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ส่วนที่2 ข้อมูลประเมินผลความพึงพอใจโครงการ

หัวข้อประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
ประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจต่อบทบาทการเป็นผู้เตือนสติสังคม          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจต่อบทบาทการเป็นชี้นำสังคม          
1.          
2.          
ประเด็นความพึงพอใจต่อบทบาทการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม          
1.          
2.          
ความพึงพอใจภาพรวม          

โดย : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา( 20 December, 2008)

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการจริง