องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 | ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 | รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan53 ไตรมาส3-4 | รายงานโครงการบริการวิชาการ | รายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | รายงานข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนให้บริการวิชาการแก่สังคม(วิทยากร/เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทางรายการวิทยุ) | | |

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ผลดำเนินงาน

ปี 2553

ผู้รับผิดชอบ

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

- คณะกำหนดพันธกิจด้านการบริการวิชาการเป็น 1 ใน 4 พันธกิจของคณะและมีหน่วยงานที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจได้แก่

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา และมีการกำหนดแผนการบริการวิชาการในแผน Action Plan

- รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan53 ไตรมาส

- รายงานโครงการบริการวิชาการ

- ข้อมูลอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต

- ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนให้บริการวิชาการแก่สังคม(วิทยากร/เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทางรายการวิทยุ)

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

- คณะมีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน รายงานโครงการบริการวิชากา

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

- คณะมีโครงการบริการวิชาการที่มการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการวิจัย รายงานโครงการบริการวิชากา

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

- ติดตามประเมินผล ของโครงการบริการวิชากา

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

- ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการบริการวิชาการโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติประจำทุกปี และ นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

- ภาควิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านวาทวิทยา ปัญหาการสือสารผ่านเครือข่าย FaceBook และ นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

- ภาควิชาสารสนเทศศึกษา จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก และ นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

  มี

- ภาควิชาภาษาไทย

- ภาควิชานิเทศศาสตร์

- ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5 ข้อ

 ผลประเมินปีการศึกษา 2553

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

4 ข้อ

5 ข้อ

5

 

หลักฐานอ้างอิง

หลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล

- รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan53 ไตรมาส

- รายงานโครงการบริการวิชาการ

- ข้อมูลอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต

- ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนให้บริการวิชาการแก่สังคม(วิทยากร/เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทางรายการวิทยุ)

 

คณะมีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน รายงานโครงการบริการวิชากา

 

คณะมีโครงการบริการวิชาการที่มการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการวิจัย รายงานโครงการบริการวิชากา

 

- ติดตามประเมินผล ของโครงการบริการวิชากา

 

กลับ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/ กิจกรรม ที่กำหนดตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ผลดำเนินงาน

ปี 2553

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการรับการบริการวิชาการโดยตรงเมื่อได้ข้อมูลความต้องการจึงได้มีการเขียนโครงการและเสนอต่อหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานตอบตกลงจึงได้มีการจัดบริการวิชาการ (เว็บไซ ต์ข้อมูล ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม)

- ศูนย์ภาษาสำรวจความต้องการ โครงการบริการโดยใช้แบบประเมินโครงการแล้วให้ผู้มาเข้ารับการอบรมเขียนข้อเสนอแนะถึงความต้องการโครงการบริการวิชาการ และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนงานในการจัดบริการวิชาการ (เว็บไซต์ศูนย์ภาษา)

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับสำนักงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคุมครองผู้บริโภคเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านการบริการวิชาการและการวิจัย

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการกับสำนักงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคุมครองผู้บริโภค

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนำผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนำผลงานวิจัยที่ทำให้กับสำนักงานกรมการปกครองถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบเว็บไชต์ของศูนย์ และบทความทางวิชาการมนุษย์กับสังคมที่อาจารย์และบุคลากรของ คณะได้เขียนมีการเผยแพร่ในรายการวิทยุ และเวบไชต์รายการ บทความทางวิชาการมนุษย์กับสังคมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  มี

ศูนย์ภาษา ศูนย์สังคมฯ ศูนย์เกาหลี และภาควิชา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลประเมินปีการศึกษา 2553

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน

คะแนน

หมายเหตุ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

 

หลักฐานอ้างอิง

หลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการรับการบริการวิชาการโดยตรงเมื่อได้ข้อมูลความต้องการจึงได้มีการเขียนโครงการและเสนอต่อหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานตอบตกลงจึงได้มีการจัดบริการวิชาการ (เว็บไซ ต์ข้อมูล ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม)

- ศูนย์ภาษาสำรวจความต้องการ โครงการบริการโดยใช้แบบประเมินโครงการแล้วให้ผู้มาเข้ารับการอบรมเขียนข้อเสนอแนะถึงความต้องการโครงการบริการวิชาการ และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนงานในการจัดบริการวิชาการ (เว็บไซต์ศูนย์ภาษา)

 

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับสำนักงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคุมครองผู้บริโภคเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านการบริการวิชาการและการวิจัย

 

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการกับสำนักงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคุมครองผู้บริโภค

 

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนำผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

 

- ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมนำผลงานวิจัยที่ทำให้กับสำนักงานกรมการปกครอถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบเว็บไชต์ของศูนย์

- บทความทางวิชาการมนุษย์กับสังคมที่อาจารย์และบุคลากรของ คณะได้เขียนมีการเผยแพร่ในรายการวิทยุ และเวบไชต์รายการ บทความทางวิชาการมนุษย์กับสังคมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กลับ