ชื่อ
ดร. ไข่มุก  เหล่าพิพัฒนา
คุณวุฒิ

- มัธยมศึกษาตอนต้น     : โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา พ.ศ. 2525
- มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา พ.ศ. 2528
- ปริญญาตรี                : ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2533
- ปริญญาโท                : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เอกศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2541 (โล่ห์เกียรตินิยมดีเลิศ Summa Cum Laude) วิทยานิพนธ์ “The Thai Buddhist Ethical Principles of Commerce”
- ปริญญาเอก               : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอกปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 ดุษฎีนิพนธ์ “Habermas’ Discourse Ethics” (ผลประเมินดุษฎีนิพนธ์ ดีมาก)

 

เกียรติประวัติ

- โล่เกียรติยศรางวัล “แม่ผู้สร้างสรรค์” โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  เนื่องในพิธีถวายราชสดุดี วันแม่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น พ.ศ. 2546 (ครบรอบ 10 ปี คณะปรัชญาฯ)
- ประธานเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม WCRP (World Conference on Religion and Peace) ณ นครวาติกัน กรุงโรม ประเทศ อิตาลี พ.ศ. 2538
- ผู้แทนยุวชนชาวพุทธ บรรยายพิเศษ การสัมมนาขององค์กร BIFRA (Bishops’ Institute for Religious Affairs) เมืองพัทยา ประเทศไทย พ.ศ. 2537
- ผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมประชุม AACP (Asian Association of Catholic Philosophers) ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2537
- เกียรติบัตรจากการจัดกิจกรรมการกุศล สร้างสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การศึกษาแก่น้องๆ ณ บ้านเด็กอ่อน ปากเกร็ด จ. นนทบุรี พ.ศ. 2533

 

ประวัติการทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดชลบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (2552-2555)
- คณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2551-2554) ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 3
- ที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (2551-ปัจจุบัน)
- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ (2548-ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์วจนคาม-เซนต์ปอล (2548-ปัจจุบัน)
- อาจารย์รับรองหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เจ้าของกิจการ (บางพระอพารต์เมนต์, ฯลฯ)
- นักเขียนและนักแปลอิสระ
- ผู้ดำเนินรายการ การประชุมนานาชาติ ของ GSPR (Graduate School of Philosophy and Religion) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ติดต่อ

E-mail :
เบอร์มือถือ : 081-6839997

   
 

 

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130