ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychologyประวัติภาควิชา

     ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2517 รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาโทจิตวิทยาให้กับนิสิตทั่วไป จนเมื่อพุทธศักราช 2540 ได้เปิดหลักสูตรวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอก โดยหลักสูตรวิชาเอกจิตวิทยาจำแนกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และกลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคมและชุมชน ในปัจจุบันได้เปิดสอนในกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทั้งในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ

ปรัชญาภาควิชา

     พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านจิตวิทยามีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งภาควิชา

      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยา มีคุณธรรมและจริยธรรม
      เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษางานวิจัยและทำการศึกษาวิจัยด้านจิตวิทยาที่สามารถนำไปใช้ในการอธิบายสภาพปัญหาและแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณภาพ
      เพื่อให้บัณฑิตสามารถคิดเป็น ทำเป็น ในการนำความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพและเกื้อกูลสังคม

© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2366
HUSO Camera