ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

ดร.นิสรา คำมณี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดี
ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera