หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปริญญาเอก ปริญญาโท วิชาเอก วิชาโท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาไทยศึกษา
- แบบ 1.1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
1. สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
    - แผน ก
    - แผน ข
2. สาขาวิชาไทยศึกษา
    - แผน ก
3. สาขาวิชาภาษาไทย
    - แผน ก
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    - แผน ก
    - แผน ข
5. สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
    - แผน ก
    - แผน ข
2. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
    ทางการเมือง
    - แผน ก
    - แผน ข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
3. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
5. สาขาวิชาภาษาเกาหลี
6. สาขาวิชาภาษาจีน
7. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
8. สาขาวิชาภาษาไทย
9. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    สำหรับชาวต่างประเทศ

10. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
13. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. จิตวิทยา
3. ประวัติศาสตร์
4. นิเทศศาสตร์ (เน้นการประชาสัมพันธ์)
5. นิเทศศาสตร์ (เน้นวาทวิทยาและสื่อสาร
    การแสดง)

6. บรรณาธิการศึกษา
7. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
8. ภาษาไทย
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ศาสนาและปรัชญา
11. เศรษฐศาสตร์
12. สารสนเทศศึกษา


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2327, 0-3810-2390
HUSO Camera