เอกสารโครงการ/แบบฟอร์มต่างๆ

โครงการคณะฯ

      - เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนดับเพลิง ปี 2561

งานบุคคล

      - เอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลงานในความรับผิดชอบปัจจุบัน
      - บันทึกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
      - บันทึกหนังสือรับรองเงินเดือน
      - บันทึกขออนุญาตไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน
      - แบบฟอร์มสมัครอ.พิเศษฉบับไทย-อังกฤษและตัวอย่างการจัดทำข้อมูล อ.พิเศษ
      - แบบใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอดบุตร
      - แบบใบลาพักผ่อน
      - แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
      - แบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
      - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)
      - แบบบันทึกการฝึกอบรม / สัมมนา
      - แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม)
      - แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (Bupa)

      ข้าราชการ
      - ขั้นตอนการลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (กรณีข้าราชการ)

      อาจารย์
      - มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

      พนักงานมหาวิทยาลัย
      - คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

      บุคคลทั่วไป
      - ใบสมัครงาน

งานประชาสัมพันธ์

      - แบบฟอร์มส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิชาการ

      - แบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาใหม่ (Form for new course)
      - แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาวิชาการ (Office Hours)
      - การเสนอวาระ(ภาระงานเกิน ๑๒ หน่วยกิต)
      - แบบวิพากษ์หลักสูตร
      - ปฏิทินการศึกษา
      - คำร้องประเภทต่างๆ
      - ตารางสอน
      - แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแต่งตั้งคำสั่ง (ระดับปริญญาตรี)
      - ตารางกำหนดช่วงเวลาเรียน
      - ขออนุมัติสอนชดเชย
      - ใบส่งเกรด
      - สถิตินิสิต
      - แบบฟอร์มเสนอเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
      - คำแนะนำสำหรับภาควิชาในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเรียนการสอน

งานบัณฑิตศึกษา

      - แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
      - แบบฟอร์มส่งผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examiniation)
      - แบบฟอร์มส่งผลการสอบวัดคุณสมบัติ
      - แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
      - คู่มือปฏิบัติงานการเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
© 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera