มาตรฐานขั้นตอนการทำงานสำนักงานคณบดี (Flowchart)

ผู้บริหารสำนักงานคณบดี
      การเกษียนหนังสือ
      การจัดสรรอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล และอาคาร มีชัย ฤชุพันธ์
      การจัดสรรพื้นที่
      การดูแลการทำความสะอาดภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ตึกQS2 และตึก ศ.กระแสร์ มาลยาภรณ์)
      การเดินทางไปสัมมนาภายในต่างประเทศและต่างประเทศ
      งานประชาสัมพันธ์คณะ
      การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
      การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณบดี
      การจัดทำรายงานการประชุม
      การทำลายเอกสาร และข้อสอบ
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ผู้ปฏิบัติงาน)
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าหน่วยงาน)
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
      การอนุมัติการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
      คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เลขาคณบดี
      ขั้นตอนการเสนอวาระเข้าประชุมกรรมการประจำคณะฯ
      การเบิกจ่ายไปราชการของคณบดี

งานสารบรรณและยานพาหนะ
      การรับหนังสือ
      การส่งหนังสือ
      การจำหน่ายไปรษณีย์
      การขอใช้รถในราชการ
      การจำหน่ายไปรษณียภัณฑ์
      คู่มือการขอใช้รถไปราชการ/ปฏิบัติงาน
      คู่มือการยืมวัสดุอุปกรณ์
      คู่มือการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนออกปฏิบัติงานเบื้องต้น

งานผลิตเอกสาร
      การสำเนาเอกสาร

งานอาคารและสถานที่
      แจ้งซ่อมวัสดุและอุปกรณ์

งานบุคคล
      การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
      การขอมีบัตรประจำตัวของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
      การตรวจสอบและบันทึกวันลาของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย
      การลาศึกษาต่อภายในประเทศ
      การลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (กรณีข้าราชการ)
      การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
      การลาศึกษาต่อภายในประเทศ

งานประชาสัมพันธ์
      การจัดทำจดหมายข่าวดอกแก้ว
      การจัดทำบทความวิทยุ
      การจัดทำภาพข่าวกิจกรรม

งานการงินและบัญชี
      ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
      ขออนุมัติในหลักการเบิกค่ารับรอง
      ขออนุมัติเบิกค่ารับรอง
      การตัดโอนเงินค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ
      การรับโอนเงินค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ
      ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
      ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าสอนพิเศษ
      การจ่ายเงินด้วยเช็ค
      การบันทึกบัญชีของหน่วยการเงินและบัญชี
      คู่มือการปฏิบัติงานการรับและนำส่งเงิน
      คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอนุกรรมการภาคพิเศษ
      คู่มือการเบิกจ่ายค่าสอน
      คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต
      คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต (ปรับปรุงใหม่) (แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนิสิต (ปรับปรุงใหม่))
      คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (สวัสดิการของคณะฯ) - ค่าทำฟัน
      คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน/เงินเพิ่มพิเศษพัสดุ
      คู่มือการเบิกจ่ายขออนุมัติเบิกทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ
      คู่มือค่าตอบแทนนอกเวลาทำงานปกติ

งานพัสดุ
      การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
      การปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการตกลงราคา
      การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี
      การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552 ข้อ 15(ยกเลิกแล้ว)
      การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 ข้อ 33
      การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 ข้อ 33 (3) ก
      การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 33 (2) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับ ที่ 3
      การจัดซื้อจัดจ้างกรณีการจัดโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557

งานแผนงาน
      ปรับปรุงการจัดทำประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
      การจัดทำแผนการดำเนินงาน Action Plan ประจำปีงบประมาณ
      การรายงานผลการดำเนินงาน Action Plan ประจำปีงบประมาณ
      การขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
      คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปี
      คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ

งานจัดการเรียนการสอน
      การเทียบโอนผลการเรียน
      การส่งผลการเรียน
      การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
      การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และการตรวจประเมินคุณภาพฯของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ
      การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานคณบดี
      การป้อนข้อมูลหลักฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
      การรับเอกสารหลักฐานโครงการ/กิจกรรมของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ
      คู่มือการเสนอโครงการและการรายงานผล

งานกิจการนิสิต
      การขออนุมัติโครงการ
      การจัดสรรทุนการศึกษา
      วินัยนิสิต
      บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
      การให้บริการจ่ายไปรษณียภัณฑ์

งานโสตทัศนูปกรณ์
      การขอใช้ห้องประชุม
      การซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์
      ยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา
      การจัดสรรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
      การบำรุงรักษา wireless
      การตรวจสอบอุปกรณ์ติดไวรัส
      การทำระบบฐานข้อมูล
      คู่มือการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเนื่องจากอุปกรณ์กระจายและเลือกเส้นทางเครือข่าย (Switching Hub) วนลูป
      คู่มือการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการห้องสมุด
      การสมัครสมาชิกห้องสมุด
      การยืมหนังสือ
      การคืนหนังสือและชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

งานส่งเสริมการวิจัย
      การขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานการวิจัยของภาควิชา
      การขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานการวิจัยของส่วนกลาง
      การขอรับทุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2222 ต่อ 2336