กำหนดเวลาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการส่งตรวจรูปแบบและส่งเอกสารเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

            รายการ

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคฤดูร้อน

ช่วงวันที่ส่งตรวจรูปแบบ

16 ส.ค.61 - 2 ม.ค.62

17 ม.ค. – 29 พ.ค.62

13 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62

1.  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ (HUSO 07-ข)* หรือ (HUSO 08-ก)*
2.  งานนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์หลังสอบปากเปล่า (หนีบคลิปดำ) 1 เล่ม
3.  หน้าอนุมัติ** ที่คณะกรรมการสอบฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว  (จำนวน 4 แผ่น)

 

 

 

ช่วงตรวจรูปแบบให้ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (คณะไม่รับเล่มเพื่อตรวจรูปแบบ)

3-16 ม.ค.62

30 พ.ค.-12 มิ.ย.62

1-14 ส.ค.62

วันสุดท้ายของการส่งเล่มและเอกสาร ตามรายการดังต่อไปนี้        

16 ม.ค. 62

12 มิ.ย. 62

14 ส.ค. 62

  1.  

เล่มงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้ว 
หมายเหตุ  ดุษฎีนิพนธ์เข้าปกสีดำ วิทยานิพนธ์เข้าปกสีแดง และงานนิพนธ์เข้าปกสีน้ำเงิน

จำนวน
4 เล่ม

หมายเหตุ 
1.  การกำหนดวันสอบปากเปล่า ควรคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องยื่นขออนุมัติสอบปากเปล่า
  (ต้องยื่นก่อนสอบอย่างน้อย 15 วัน) รวมกับ ระยะเวลาการปรับแก้หลังสอบปากเปล่า
  ควรให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการส่งตรวจรูปแบบ
2.  หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษาได้
    นิสิตจะไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลา
    ให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีเวลาเรียน
    ตามข้อคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๕ ประกาศ
    มหาวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
3.  *,**,*** ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/GStudent.asp

 

 

เฉพาะนิสิตปริญญาโท (แผน ก)
-  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่
   มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือ
-  เอกสารการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
   ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full paper) ประกอบด้วย 1.หน้าปก 2.สารบัญ 3.หน้าที่มีรายชื่อ
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.เนื้อหาที่ลงตีพิมพ์ 5.ใบประกาศนียบัตร
เฉพาะนิสิตปริญญาเอก
-  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่
   มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)

 

 

1 ฉบับ

1 ชุด

 

1 ฉบับ

  1.  

แผ่นไฟล์ข้อมูล (CD) งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมหน้าอนุมัติที่คณบดีลงนามแล้ว) นามสกุล (.pdf) เป็นไฟล์เดียวไม่แยกบท

1 แผ่น

  1.  

***แบบรายงานค่าระดับขั้น (HUSO 08-ข) (HUSO 09-ก)

1 ฉบับ

  1.  

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1 ชุด

 

***ดาวน์โหลดกำหนดเวลาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งตรวจรูปแบบและส่งเอกสารเพื่อสำเร็จการศึกษา

 


 

 

 

 

 

 


© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2327, 0-3810-2390