แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO-ก  คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 01-ก  เสนอชื่อเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง และขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 01/1-ก  ขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 02  รายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 03-ก  ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 HUSO 04-ก  ขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
 HUSO 05-ก  ขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
 HUSO 06-ก  ขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
 HUSO 07-ก  เสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 HUSO 07/1-ก  รายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 07/2-ก  การให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 07/3-ก  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
 HUSO 08-ก  ขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 HUSO 09-ก  รายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   หน้าอนุมัติภาษาไทย ป.โท
 หน้าอนุมัติภาษาไทย ป.เอก
 หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ

  Download คู่มือการทำงานนิพนธ์-วิทยานิพนธ์ - ดุษฎีนิพนธ์

© 2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2222 ต่อ 2327, 2390