product 1

            วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ยังคงเป็นพื้นที่ในการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจ ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุยังเป็นเรื่องที่ยังได้รับความสนใจ เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ วารสารฉบับนี้นำเสนอผู้สูงอายุในมุมมองที่แตกต่างกัน มุมมองแรก คือ มองผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น จากบทความเรื่องบทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ในขณะที่อีกบทความหนึ่ง นำเสนอผู้สูงอายุในลักษณะบุคคลที่ต้องได้รับการดูแล จากบทความเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ

            ส่วนบทความเรื่อง คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนนเพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบทความเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาล้วนเป็นบทความวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ในขณะที่บทความเรื่องการขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นบทความที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอิทธิพลของของโลกาภิวัตน์ที่ไม่ได้มีผลกระทบในทางบวกเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทางลบ จนก่อให้เกิดการต่อต้านโลกาภิวัตน์ขึ้นซึ่งคุณลักษณะของการต่อต้านที่เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมนี้มีคุณลักษณะเด่นคือ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วโลกและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่แตกต่างจากในอดีตและเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย

            ท้ายสุดนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการร่วมกันพัฒนาวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากสังคมวิชาการ และเรายินดีเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมอุดมปัญญา


บทความในเล่ม