การให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Office Hours) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

       ภาควิชาภาษาตะวันออก
            สาขาวิชาภาษาจีน
            สาขาวิชาภาษาเกาหลี
            สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
       ภาควิชานิเทศศาสตร์
       ภาควิชาภาษาไทย
       ภาควิชาจิตวิทยา
       ภาควิชาประวัติศาสตร์
       ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
       ภาควิชาสังคมวิทยา
       ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
       ภาควิชาภาษาตะวันตก
       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
       สาขาวิชาไทยศึกษา


©2012 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2327