HUSO-BUU

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 46 คน ในการนี้คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินความ
พึงพอใจ (คำสั่งที่ 026/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  ได้จัดทำแบบประเมินฯ ออนไลน์ขึ้น เพื่อจะนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปี งบประมาณ 2561  ดังนั้น คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินฯ ออนไลน์ ซึ่งผู้ประเมินจะต้อง Login ด้วย Userของ@go.buu.ac.th หากท่านใดยังไม่มี User ระบบดังกล่าวหรือมี User แต่ Login ไม่ได้กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 2764

 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มที่ 1 งานการเงินและบัญชี, งานบุคคล, งานการเรียนการสอน, งานประกันคุณภาพ, เลขาคณบดี

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มที่ 2 งานพัสดุ, งานแผนงาน, งานกิจการนิสิต, งานวิจัย, งานวารสารวิชาการ, งานห้องสมุด, งานตำแหน่งทางวิชาการ

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มที่ 3 งานโสตทัศณูปกรณ์, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานประชาสัมพันธ์, งานสารบรรณและยานพหนะ, งานผลิตเอกสาร, งานอาคารสถานที่, ศูนย์เกาหลีศึกษา

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่ม 4 เจ้าหน้าที่ภาควิชา