ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ

- ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

      การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ผู้สนใจเสนอขอรับทุนฯ กรุณาส่งแบบคำขอรับทุนฉบับสมบูรณ์ที่งานจัดการเรียนการสอน คณะฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60
      ผู้รับทุนส่งที่ผลงานฉบับสมบูรณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

      บันทึกข้อความเสนอคำขอรับทุนวิชาการ
      เอกสารประกอบการสอน
      เอกสารคำสอน
      ตำรา
      หนังสือ

- ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

      รายละเอียดการกรอกสัญญา  /  สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ
      บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า 50 %
      บันทึกข้อความส่งต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการอ่าน
      บันทึกข้อความส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
      ตัวอย่างหน้าปก

- เอกสารการเบิกเงิน ประกอบด้วย

      1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกทุนผลิตผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดที่นี่
          บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ ดาวน์โหลดที่นี่
      2. ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
          ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
      3. สำเนาประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
      4. สำเนาสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ
      5. สำเนาบันทึกข้อความส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (แนบเฉพาะเบิกงวดที่ 2) หน่วยฯ จะสำเนาคืนให้ผู้รับทุน (ตัวอย่าง)

© 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera