ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ

ผู้รับทุนส่งที่ผลงานฉบับสมบูรณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

      บันทึกข้อความเสนอคำขอรับทุนวิชาการ
      เอกสารประกอบการสอน
      เอกสารคำสอน
      ตำรา
      หนังสือ

- ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

      ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

      

รายละเอียดการกรอกสัญญา  /  สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ
      บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า 50 %
      บันทึกข้อความส่งต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการอ่าน
      บันทึกข้อความส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
      ตัวอย่างหน้าปก

 

 

 

 

 

 


© 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera