โครงสร้างงาน
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน


นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนงลักษณ์ ทองเลี่ยม
นักวิชาการศึกษา

ภาระงาน

         รับผิดชอบประสานงานและจัดทำตารางสอน – สอบ ภาคปกติ – พิเศษ บริการการจัดทำข้อสอบ เก็บรักษา ภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประสานงานการขอปรับปรุงหลักสูตรเดิม และประสานงานการขอเปิดหลักสูตรใหม่ รวมทั้งการพิมพ์ รวบรวม รับ –ส่ง จัดเก็บ หนังสือทางราชการ เป็นต้น

© 2018 งานจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2327, 0-3810-2390