รายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ2562

เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ2561

เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560

เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560

เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559

เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคมรายงานงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ2559

เดือนสิงหาาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
กราฟแสดงงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


© 2012 งานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2317, 0-3810-2324