ติดต่องานการเงินและบัญชีสถานที่ทำงาน   ห้อง QS2-207
ที่อยู่   งานการเงินและบัญชี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์   ภายใน 2317, 2324
  ภายนอก 0-3810-2317, 0-3810-2324
อีเมล์   ลาวัลย์ เรศจะโปะ : lawan_res@hotmail.com
  ปรินณดา วงหาจักร : parinnada_noi@hotmail.com
  วราภรณ์ สร้อยสน : yimyam_kai@hotmail.com

© 2012 งานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2317, 0-3810-2324