Download แบบฟอร์มค่ารับรอง การประชุม
ค่ารับรองกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ค่าตอบแทนภาคพิเศษ
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายของนิสิต
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต
ค่าสอนเกินภาระงาน
ค่าสอนพิเศษ
ค่าเช่าบ้าน
ขอส่งเงินไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์
ขออนุมัติเบิกทุนการศึกษา
ขออนุมัติเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย
ใบยืม
ใบสำคัญรับเงิน
หลักฐานการจ่าย BUU Test
หลักฐานการจ่ายสอบประมวลผล
หลักฐานการจ่ายกรรมการสอบงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
หลักฐานการจ่ายการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับบุคคลภายนอก
หลักฐานการจ่ายค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
การส่งคืนเงินยืมเกิน ร้อยละ 10 จากใบยืม
ขออนุมัติเบิกทุนผลิตสื่อ
© 2012 งานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2317, 0-3810-2324