โครงสร้างงาน
นางลาวัลย์ เรศจะโปะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


นางสาวปรินณดา คารมรื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจารุวรรณ จูชากะสิก
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาระงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

          ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
          แนะนำการเบิกจ่าย
          เสนอข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา
          ตรวจสอบการควบคุมบันทึกบัญชีของหน่วยงานและภาควิชา
          จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายของส่วนกลาง
          ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 3 มิติ
          ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานและภาควิชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

          ถอน-ฝากเงิน
          จ่ายเงิน
          เขียนเช็ค
          บันทึกบัญชี, บันทึกบัญชี 3 มิติ
          ควบคุมบัญชีลูกหนี้
          รายงานเงินทดรองจ่าย
          รายงานเงินคงเหลือ

© 2012 งานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2317, 0-3810-2324