โครงสร้างงาน
นายพิศาล แก้วมณี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์


นายชัยยันต์ บำเพ็ญแพทย์
พนักงานช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

ภาระงาน

         รับผิดชอบในการดูแลห้องโสตฯ ห้องประชุม บำรุงรักษา ซ่อมแซม และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายวิดีโอ เครื่องฉายข้ามศรีษะ เครื่องเล่นวิทยุเทป อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น

© 2012 งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2342