โครงสร้างงาน
นายทำนูล ประทุมสินธุ์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่


นายวาริช ซุ่นไล้
ลูกมือช่าง

นายไพบูลย์ ปล้องทอง
ลูกมือช่าง

ภาระงาน

         รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษา ตึกศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี และบริเวณรอบอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๙ ชั้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ห้องเรียน ๓๓ ห้อง ห้องประชุม ๖ ห้อง ห้องปฏิบัติการ ๒๗ ห้อง ห้องภาควิชา ๓๗ ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ๑ ห้องห้องสำนักงานคณบดี/ห้องผู้บริหาร ๑๒ ห้อง ห้องสโมสรนิสิต ๑ ห้อง ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ ๑ ห้อง ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อม ๑ ห้อง ศูนย์ภาษา ๑ ห้อง ศูนย์เกาหลี ๑ ห้อง ห้องหนังสือภาษาจีน ๑ ห้อง ห้องเครื่องปั้มน้ำ ๑ ห้อง ห้องไฟฟ้า ๙ ห้อง ห้องน้ำชาย –หญิง ๓๔ ห้อง รวมทั้งต้นไม้ และสระน้ำรอบอาคารรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา

แผนผังภาระงานหน่วยอาคารสถานที่

© 2012 งานอาคารและสถาที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2335