โครงสร้างงาน
นายทรงศักดิ์ บุญประเวศ
หัวหน้างานผลิตเอกสาร


นายศิริชัย วิบูลย์ปิ่น
พนักงานอัดสำเนา

แนวทางการให้บริการของห้องพิมพ์

1. งานบริการถ่ายเอกสารทั่วๆ ไป ได้แก่
         1.1 ระเบียบ คำสั่ง หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายใน
         1.2 รายงานการประชุม
         1.3 บทความ
         1.4 เอกสารที่ใช้เพื่อเตรียมการสอนจะบริการถ่ายเอกสารให้ไม่เกินจำนวน 1 ชุด
                - กรณีที่ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมการสอนเป็นเล่ม ให้จ้างธุรกิจเอกชน โดยให้งานพัสดุทำเรื่องขออนุมัติจัดจ้างตามระเบียนพัสดุ และให้ผ่านหัวน้าภาควิชาให้ความเห็นชอบด้วย
         1.5 ในกรณีที่ถ่ายเอกสารแผ่นใส ให้ผู้ขอถ่ายเอกสารนำแผ่นใสสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารมาให้พร้อมต้นฉบับ
         1.6 ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสารคำสอนแจกนิสิต หากต้องการถ่ายเอกสารคำสอนแจกนิสิต ให้ใช้บริการร้านถ่ายเอกสารเอกชน และเก็บค่าใช้จ่ายจากนิสิต
         1.7 สำหรับการทำ COPY PRINT อนุญาตให้ใช้กรณีที่ต้องการใช้เอกสารจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด
         1.8 ให้ส่งต้นฉบับที่จะถ่ายเอกสารล่วงหน้า 2 วัน และกรอกแบบฟอร์มคำขอถ่ายเอกสาร พร้อมแนบต้นฉบับ
         1.9 งานถ่ายเอกสารด่วนอื่นๆ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

2. งานพิมพ์สำเนาข้อสอบ
         2.1 ถ้าต้องการพิมพ์สำเนาข้อสอบหรือแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 กลางภาคเรียนที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ให้ส่งเอกสารก่อนวันรับข้อสอบอย่างน้อย 3 วันทำการ
         2.2 บริการพิมพ์สำเนาเอกสารให้เฉพาะ แบบทดสอบ, Pretest, Post-Test สำหรับทดสอบย่อยในรายวิชาที่ปรากฎให้มีการวัดผลเก็บคะแนน และคำอธิบายรายวิชา ไม่รวมถึงแบบทดสอบที่มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัด โดยให้ภาควิชาโอนเงินให้คณะฯ ในการพิมพ์แบบทดสอบย่อยในรายวิชา
         2.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีหน้าที่เข้าห้องพิมพ์ข้อสอบ และให้รับข้อสอบคืนได้ที่เคาน์เตอร์หน้าห้องพิมพ์ข้อสอบเท่านั้น

         ในกรณีที่คณะฯ บริการถ่ายเอกสาร และ COPY PRINT ให้หน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ นั้น ทุกสิ้นเดือน คุณทรงศักดิ์ บุญประเวศ จะเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่ายจริงที่แต่ละหน่วยงานได้ใช้บริการไป ส่งให้งานพัสดุทำเรื่องหักงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ ในการหักงบประมาณของแต่ละหน่วยงานนั้น ไม่รวมถึงจำนวนโควตาในแต่ละเดือนที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับจากการจัดสรร


ภาระงาน

นายทรงศักดิ์ บุญประเวศ ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา
ภาระงานหลัก
         1. จัดพิมพ์สำเนาข้อสอบ
         2. งานทั่วไปของสำนักงานและภาควิชา
         3. เอกสารหลักสูตรทำเป็นรูปเล่ม
         4. เก็บเอกสารข้อสอบที่ใช้สอบแล้วรอการทำลายทุกภาควิชา
         5. ประมาณการใช้กระดาษ
         6. ประมาณการใช้หมึกพิมพ์สำเนาและวัสดุต่าง
         7. เก็บรักษาข้อสอบที่พิมพ์สำเนาและจัดเรียงเย็บชุดบรรจุซองเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้อาจารย์ดำเนินงานต่อไป
         8. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะฯ และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
         9. เปิด-ปิดอาคารคณะฯ

ภาระงานรอง
         1. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

นางวรรณี เหมือนใจ ตำแหน่ง พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม
ภาระงานหลัก
         1. เปิด-เปิดอคารเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่เวรในวันธรรมดาหลังเวลาราชการ รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์
         2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน
         3. สำเนาเอกสารงานธุรการสำนักงานคณบดี
         4. จัดเรียงเย็บชุดข้อสอบ และส่งมอบข้อสอบให้อาจารย์
         5. จัดทำเข้าเล่มหลักสูตรทุกภาควิชาเป็นรูปเล่ม เตรีบมบันทึกหน้าซองข้อสอบ และจัดเก็บเพื่อเตรียมไว้บรรจุข้อสอบ
         6. จัดเก็บข้อสอบที่ใช้แล้วรอการทำลาย
         7. จัดอาหารและอาหารว่างเวลามีการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ของทุกหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         8. จัดทำระบบการยืมคืนอุปกรณ์งานครัว

ภาระงานรอง
         1. จัดห้องสอบ ห้องสอบสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามคำสั่งจากมหาวิทยาลัยบูรพา
         2. ปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ตามคำสั่งจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
         งานตามที่มอบหมายเฉพาะกิจ

นายศิริชัย วิบูลย์ปิ่น ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา
ภาระงานหลัก
         1. จัดพิมพ์สำเนาข้อสอบ
         2. งานทั่วไปของสำนักงานและภาควิชา
         3. เอกสารหลักสูตรทำเป็นรูปเล่ม
         4. เก็บเอกสารข้อสอบที่ใช้สอบแล้วรอการทำลายทุกภาควิชา
         5. ประมาณการใช้กระดาษ
         6. ประมาณการใช้หมึกพิมพ์สำเนาและวัสดุต่าง
         7. เก็บรักษาข้อสอบที่พิมพ์สำเนาและจัดเรียงเย็บชุดบรรจุซองเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้อาจารย์ดำเนินงานต่อไป
         8. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะฯ และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
         9. เปิด-ปิดอาคารคณะฯ

ภาระงานรอง
         1. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2012 งานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2326