โครงสร้างสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิเคราะห์ภาพรวมงานของนางสาว สุชาดา ธรรมโชติ

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

         สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 หน่วยงานคือ
         1. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยงานสารบรรณและยานพาหนะ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ และงานผลิตเอกสาร

         2. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วยงานจัดการเรียนการสอน งานกิจการนิสิต งานส่งเสริมการวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการห้องสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา
         3. งานคลังและแผนงาน ประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี งานแผนงาน และงานพัสดุ

งานหลัก
         1. ควบคุมการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
         2. ควบคุมการคัดเลือกและแยกประเภทหนังสือจัดเข้าแฟ้มเสนอ
         3. การเกษียนหนังสือ
         4. ควบคุมจัดส่งหนังสือเวียนและเรื่องต่างๆของคณะฯไปให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
         5. ควบคุมการส่งจดหมายราชการทางไปรษณีย์
         6. ควบคุมการร่างและโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก
         7. ติดตามและประสานงานเรื่องที่จะต้องรวบรวมและดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
         8. ควบคุมการพิมพ์เอกสารที่จัดทำเป็นเล่ม
         9. ควบคุมการให้บริการอัดสำเนาพร้อมจัดเรียง การทำลายเอกสารของคณะฯ
         10. ควบคุมและรับผิดชอบการเก็บหนังสือและเอกสารของราชการทั้งหมดของคณะฯ ปัจจุบันเก็บรักษาที่ชั้น3
         11. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับสูจิบัตรงานพิธีต่างๆรายงานประจำปี วารสารวิชาการ เอกสารประชาสัมพันธ์คณะฯลฯ เพื่อใช้ในการอ้างอิง
         12. ควบคุมการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะฯ สมุดรับลงทะเบียนหนังสือ สมุดออกเลขที่หนังสือคำสั่งและประกาศ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 3
         13. ควบคุมจัดทำบัญชีรายชื่อของหนังสือที่จะทำลาย
         14. ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพให้ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ
         15. การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุมคณะฯการบำรุงรักษาซ่อมแซมการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
         16. จัดทำวาระประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประสานงานคณบดี
         17. จัดทำกิจกรรม โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
         18. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ-ดำเนินงาน-การจัดการ
ความรู้
         19. กรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรคณะฯ
         20. ประเมินผลการปฏิบัติงานการขึ้นเงินเดือนและ ทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
         21. คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
         22. คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี
         23. คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ของสำนักงานคณบดี
         24. คณะกรรมการดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์
         25. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
         26. คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         27. คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
         28. ประธานกรรมการงานมนุษย์กับสังคมฝ่ายเลขานุการ กรรมการฝ่ายสินค้า กรรมการฝ่ายวิจัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
         29. คณะกรรมการจัดทำบุญคณะ งานสังสรรค์ปีใหม่ งานสงกรานต์ และงานเกษียณอายุราชการ
         30. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
         31. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน
         32. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         33. ควบคุม วางแผน ตรวจสอบ งานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เช่น จุลสารรากแก้ว จดหมายข่าวดอกแก้วบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใบบอกข่าว ประกาศต่างๆ ของที่ระลึก เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์และการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอก
         34. จัดทำเอกสารและสรุปผลรายงานการประเมินตนเองระดับสำนักงาน ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สมศ. และที่ สกอ. โดยประสานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SAR
         35. จัดเตรียมเอกสารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี

งานรอง
         1.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
         2.กรรมการฝ่ายปฏิคมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
         3.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี
         4.คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน
         5.คณะกรรมการจัดประชุมนานาชาติของศูนย์เกาหลีศึกษา
         6.คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 8 กรกฎ
         7.คณะกรรมการยกร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการคณะฯ
         8.คณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำคณะฯ
         9.คณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน
พระราชทาน
         10.คณะกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับที่พักอาศัย
         11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

© 2019 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2316