โครงสร้างงาน
นายวัฒนา ช้างวงษ์
หัวหน้างานสารบรรณและยานพาหนะ


นายดิษฐกร บุญคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายพิพัฒน์ พรหมทอง
พนักงานขับรถยนต์


ภาระงาน

         รับผิดชอบในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับภาควิชาต่าง ๆ หน่วยงานอื่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก ดำเนินการจัดทำเอกสารหนังสือของทางราชการ การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดเก็บ ค้นหา และการทำลายหนังสือราชการ รวมทั้งการประสานงานและจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ หน่วยยานพาหนะจัดรถบริการรับ-ส่งบุคลากร และนิสิตของคณะฯ และการต่อทะเบียนพาหนะต่างๆของคณะฯ

© 2012 งานสารบรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2310