โครงสร้างงาน
ภาระงานวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินงานจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ผลิตเป็นราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มีการดำเนินงานและจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความจากวิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ผู้เขียนเป็นคณาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ และวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         วัตถุประสงค์
         1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         2. เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน บทความ วิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

© 2012 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2337, 0-3810-2346