โครงสร้างงาน
ดร.นิสรา คำมณี
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้


นายจิรคุณ ขะมันจา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 


ภาระงาน

         รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ก ปรับปรุงเว็บเพจและให้บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดอบรมคอมพิวเตอร์

© 2012 งานสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2319