ติดต่องานบริการห้องสมุดสถานที่ทำงาน   ห้อง QS2-309
ที่อยู่   งานบริการห้องสมุด
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์   ภายใน 2346
  ภายนอก 0-3810-2346
อีเมล์   patcharinn@buu.ac.th© 2012 งานบริการห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2346