โครงสร้างงาน
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


นางสาวพัชรินทร์ พาหิรัญ
บรรณารักษ์

ภาระงาน

         รับผิดชอบในการดูแล ประสานงานจัดซื้อ – จัดจ้าง หนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ และวัสดุต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ลงทะเบียนหนังสือ วารสาร ทั้งภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ จัดทำกฤตภาค ให้บริการ
ยืม – คืน หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ เก็บรวบรวมสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด และการดูแลควบคุมการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

© 2012 งานบริการห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2346