วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้พัฒนามาจาการจัดตั้งห้องอ่านหนังสือของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนเดิมซึ่งได้มีการรวบรวมหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาได้ใช้ประกอบการศึกษาด้วย ในคณะสังคมศาสตร์ได้มีการจัดห้องอ้างอิงทางสังคมศาสตร์ขึ้นมา โดยเฉพาะและได้รวบรวมหนังสือคู่มือประเภทอ้างอิงไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตในคณะได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง
         ในการวางแผนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์เป็นคณะเดียวกันนั้น ได้มีการวางแผนการก่อสร้างอาคารบริหารคณะและอาคารเรียนรวมเป็นหลังเดียวกัน ผู้บริหารระดับคณะมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจัดให้มีห้องสมุดประจำคณะด้วย จึงได้กำหนดการก่อสร้างให้มีพื้นที่ห้องสมุด ประกอบด้วยห้องอ่านหนังสือ ขนาด 2 ห้องเรียนพื้นที่ 150 ตร.ม. แต่เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีหน่วยงานห้องสมุดระดับคณะ การดำเนินงานห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงยังไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัยได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานเป็นโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนงานการจัดการแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของอาจารย์และนิสิตให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2538-2539 สำหรับจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน ปัจจุบันหน่วยบริการห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะเดี่ยวนั่งอ่านหนังสือ ชั้นวางหนังสือ เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน ตู้โชว์หนังสือใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ค้นคว้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

         เป็นศูนย์การบริการการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ (Mission)

         ให้บริการข้อมูลการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์และนิสิต เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่คณาจารย์และนิสิต

วัตถุประสงค์

         1. รวบรวมหนังสือตำรา เอกสาร รายงานการวิจัยและสื่อเฉพาะสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         2. จัดบริการการอ่านและบริการสืบค้นสารสนเทศสำหรับคณาจารย์ ข้าราชการและนิสิตในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         3. เป็นแหล่งบริการสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

© 2012 งานบริการห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2346