โครงสร้างงาน
นางสาวสุชาดา ธรรมโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวเสาวณีย์ พานิชเจริญ
นักวิชาการพัสดุ

ภาระงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป


         งานพัสดุมีความรับผิดชอบหลักในจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง บริหารสัญญา ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติ ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการอะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานจัดทำเอง งานตรวจรับพัสดุ และตรวจรับการจ้าง งานเก็บรักษา งานเบิกจ่าย งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ งานจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา เบิกจ่าย และพัสดุคงเหลือ งานรายงานข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบงาน งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผู้ใช้บริการ งานสำรวจตรวจนับพัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารทั่วไป ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด ทั้งนี้การจัดการพัสดุ จะต้องคำนึงถึงการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเวลา และบรรลุเป้าหมายโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณเงินรายได้ และเงินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรอย่างประหยัด

© 2012 งานพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2318, 0-3810-2331