โครงสร้างงาน
นางสาวสุปราณี อึ๊งเจริญ
นักประชาสัมพันธ์

ภาระงาน

         รับผิดชอบทางด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯทั้งภายในและภายนอก โดยจัดทำบันทึกภาพ ทำข่าว ภาพข่าวกิจกรรม ส่งข่าวสื่อมวลชน จัดทำ Clipping ข่าว จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไวนิล ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นพับ ดูแล Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ official (ให้บริการข่าวของคณะฯและข่าวที่น่าสนใจสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป) Facebook ดอกแก้วออนไลน์ (ให้บริการข่าวของคณะฯที่จัดทำเป็นภาพกิจกรรมและบอกข่าวต่าง ๆ ให้กับบุคลากรและนิสิตภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนจดหมายข่าวดอกแก้วเดิม) Facebook หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ให้บริการข่าวทั่วไปทั้งภายในและภายนอก) พร้อมทั้งดูแลเรื่องบทความวิทยุมนุษย์กับสังคม บทความวิทยุอาเซียน
© 2012 งานสารบรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2310