โครงสร้างงาน
นางสาวอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานบุคคล


นางนงลักษณ์ วงษ์ทองเหลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

         รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล การสรรหา และการพัฒนาบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร การดำเนินการในการลงเวลาปฏิบัติราชการการลาประเภทต่าง ๆ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การลาศึกษาดูงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ รวมบุคลากรทั้งหมด ๑๙๓ คน

© 2012 งานบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2311