โครงสร้างงาน
ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


นางสาวสุปราณี อโนดาษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานแผนงาน


นางกรทอง จินตนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ภาระงาน

ด้านวิเคราะห์งบประมาณ

         1. วิเคราะห์ประมาณรายรับจากค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงคณะ และค่าบำรุงสาขาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
         2. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายได้อุดหนุนรัฐบาล
         3. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
         4. วิเคราะห์และตรวจสอบการปรับ - ลดงบประมาณเงินรายได้
         5. รวบรวม ประสานการเสนอขออนุมัติ และการได้รับอนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         6. วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้อุดหนุนรัฐบาล
         7. วิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลางร่วมกัน 4 คณะ

ด้านวิเคราะห์แผน และข้อมูลสารสนเทศ

         8. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2554 - 2564)
         9. รวบรวมและจัดทำข้อมูลจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เพื่อเป็นข้อมูลประมาณการรายรับและเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (๔ ปีข้างหน้า/๔ ชั้นปีนิสิต)
         10. รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปีของคณะ (Action Plan)
         11. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประจำปี (ฉบับคณะและฉบับส่งกองแผนงาน)
         12. วิเคราะห์จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

ด้านอัตรากำลัง

         13. สำรวจสถานภาพอัตรากำลังของคณะ
         14. วิเคราะห์และจัดทำการขอกำหนดกรอบอัตรา(อัตราใหม่) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และพนักงานเงินแผ่นดิน
         15. วิเคราะห์และจัดทำการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุประจำปีและสำหรับนักเรียนทุน
         16. วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดการขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
         17. วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดการขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และพนักงานบางส่วนเวลาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ้างต่อเนื่องและอัตราใหม่)

ด้านติดตามและประเมินผล

         18. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
         19. ติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี
         20. สรุปและวิเคราะห์การรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงาน (Action plan)
         21. ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2554 - 2564)

ด้านอื่นๆ

         22. สรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแผนงานเสนอวาระการการประชุม
         23. ประชุมพิจาณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแผนงาน และที่ได้รับมอบหมาย
         24. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
         25. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย

© 2012 งานแผนงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2393