โครงสร้างงาน
ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดี


ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


นางสาววาสนา ควรเอี่ยม
เลขาคณบดี

ภาระงานหลัก
         1. ดูแลคณบดี, รองคณบดีทุกฝ่าย
              - พิมพ์บันทึกข้อความ
              - ทำธุระที่คณบดีสั่ง
         2. เสนอแฟ้มเข้า – ออก และตรวจสอบและตรวจสอบลายเซ็น
              - คณบดี
              - รองคณบดีฝ่ายทุกฝ่าย
              - เดินแจกแฟ้มให้แต่ละหน่วยงานเวลาแฟ้มออก
         3. ขึ้นกระดานตารางการประชุมของคณบดี
              - เช็คตารางนัดหมายให้กับผู้ที่จะมานัดพบ
              - แจ้งคณบดีเวลามีการประชุม
         4. ทำวาระการประชุมกรรมการประจำคณะ – กรรมการบริหารคณะ - กรรมการประสานงานคณบดี
              - วาระเข้าประชุม (รูปเล่ม) เดือนละครั้ง
              - แจ้งมติที่ประชุม
              - ติดตามมติ
              - สรุปวาระที่ประชุม
              - เข้าร่วมจดมติที่ประชุม
         5. ทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน
              - ค่าเบี้ยทุกอย่างของคณบดี
              - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ – กรรมการบริหารคณะ – กรรมการประสานงานคณบดี
              - ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ
              - ค่าโทรศัพท์
              - ค่าของที่ระลึกทุกอย่าง
              - อื่นๆ
         6. ทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ที่คณบดีหรือรองคณบดีมอบหมาย เช่น
              - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
              - หนังสือภายใน – ภายนอก
         7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน – ภายนอก
         8. ทำเรื่องพินโฟน
         9. การเปิดใช้บริการโทรศัพท์ผู้บริหาร
         10. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้คณบดี
         11. ตอนรับแขกที่มาติดต่อคณบดี
         12. ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอกคณะ

ภาระงานรอง
         1. ช่วยงานตามที่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ มอบหมาย
         2. งานที่เลขานุการคณะมอบหมายให้ เช่น
              - เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
              - พิมพ์บันทึกข้อความ
              - ตอนรับแขกที่มาเยี่ยมชมคณะ
              - จัดเลี้ยงรับรองเวลามีแขกมาพบต่างๆ
              - เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
         1. เป็นคณะกรรมการโครงการต่างๆ
         2. รวมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
         3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องคณบดี

© 2012 เลขาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2320