โครงสร้างงาน
นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และวิเทศสัมพันธ์


นางจีระพร พรหมโลก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจันทร์พ็ญ สุนารักษ์
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


ภาระงาน

นักวิชาการศึกษา


เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

© 2012 งานกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2386