การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มสังคมศาสตร์ 1)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 1 (QS2 – 501/1)
ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. การรับรู้ข่าวสารทางการตลาดของผ้าไทย คุณค่าตราสินค้า และภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ผ้าไทยของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อรอุมา เพียผ่าน
2. 13.25 – 13.45 น. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะประยุกต์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี สุกานดา ปานเพชร
3. 13.50 – 14.10 น. พัฒนาการ จุดเปลี่ยน และบริบทชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ณัชชา ศิรินธนาธร
4. 14.15 – 14.35 น. กลวิธีทางภาษาและภาพตัวแทนของแรงงานพม่าในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย กุสุมา สุ่มมาตร์
5. 14.40 – 15.00 น. ทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์ต่อการวางสินค้าในภาพยนตร์ ณัฐกานต์ บุญอยู่
6. 15.05 – 15.25 น. บทร้อยกรองคอลัมน์ “คมเลนส์” ในมติชนสุดสัปดาห์: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับแนวคิด ศุกภลักษณ์ พุดตาเต
7. 15.30 - 15.50 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมร้านค้าปลีกประเภทขายของชำ (ขนาดเล็ก) ในจังหวัดกำปงธมราชอาณาจักรกัมพูชา SOKCHOEUN CHOUR

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มสังคมศาสตร์ 2)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 2 (QS2 – 202)
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัติ แสงสุริยงค์

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. ซิ่นตาหมี่ในบริบทสังคมร่วมสมัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
2. 13.25 – 13.45 น. การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ธงชัย พาบุ
3. 13.50 – 14.10 น. แนวทางการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่การเป็นเมืองเพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ พีรธร บุณยรัตพันธุ์
4. 14.15 – 14.35 น. อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวที่ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เสาวลักษณ์ ขำรัก
5. 14.40 – 15.00 น. การมีส่วนร่วมของผู้นำจิตอาสาในงานด้านสุขภาวะชุมชน วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
6. 15.05 – 15.25 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ภาสินี ตั้งสถิตย์
7. 15.30 - 15.50 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อิศราภรณ์ ชมชื่น
8. 15.55 – 16.15 น. ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวเกาหลีพลัดถิ่นรุ่นร่วมสมัยในสังคมญี่ปุ่น สโรชา สิรวิชยกุล

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มภาษาศาสตร์)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 12.50 – 16.30 น.
ห้องที่ 3 (QS2 – 209)
ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ
                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 12.50 – 13.10 น. การศึกษาวิธีการและลักษณะการแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติและคำเลียนเสียงท่าทางจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ณัฏฐิรา ทับทิม
2. 13.15 – 13.35 น. ไทแดง : ลักษณะทางภาษาและตัวอักษร ราชันย์ นิลวรรณาภา
3. 13.40 – 14.00 น. กรณีศึกษาทำนองเสียงในภาษาเขมรถิ่นสุรินทร์ โสภิตา ถาวร
4. 14.05 – 14.25 น. เพศสภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม : อำนาจแอบแฝง ในงานวรรณกรรมของถ่ายเถาสุจริตกุล (มงกุฎดอกส้ม) โศภิษฐ์ สุ่มมาตย์
5. 14.30 – 14.50 น. การดัดแปลงบทว่าด้วยการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ปวริส มินา
6. 14.55 – 15.15 น. “บ่วงแร้วของนายพรานที่ซุ่มดักความคิดริเริ่ม”: การแสวงหารูปแบบการประพันธ์ในวงการกวีนิพนธ์ไทย พ.ศ.2500-2530 พิเชฐ แสงทอง
7. 15.20 – 15.40 น. การคัดเลือกระบบข้อความหลักในตัวบทกระบวนการพิธีกรรมในไทยดำ สิรินดา โอศิริ
8. 15.45 - 16.05 น. การใช้ metadiscourse ในบทนำของบทความวิจัยในวารสารมนุษยา พัณณ์ชิตา ประเสริฐโชติชัย
9. 16.10 – 16.30 น. เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล ปียกนิษฐ์ สาธารณ์

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มสังคมศาสตร์ 3)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 4 (QS2 – 319)
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทรงชัย ทองปาน
2. 13.25 – 13.45 น. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการโรงสีข้าวชุมชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สุนทร คล้ายอ่ำ
3. 13.50 – 14.10 น. ภูมิทัศน์ชายแดนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในพื้นที่ชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี อัญญา บูชายันต์
4. 14.15 – 14.35 น. การประเมินศักยภาพของพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม: การศึกษาเชิงสำรวจ ธฤตวัน เจริญพร
5. 14.40 – 15.00 น. การพัฒนามาตรฐานบริการโฮมสเตย์ บ้านโคกพยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
6. 15.05 – 15.25 น. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของอุตสาหกรรมการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาฟาร์มเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม อริศา จิระศิริโชติ
7. 15.30 - 15.50 น. การจัดการอาหารพื้นเมืองของที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มสังคมศาสตร์ 4)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 5 (QS2 – 320)
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. อำนาจศาลอิสลามกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย:กรณีศึกษาคดีเกี่ยวกับครอบครัว มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
2. 13.25 – 13.45 น. ทัศนะของผู้รู้ในจังหวัดปัตตานีที่มีต่อการประมวลกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก กามีละ สาอะ
3. 13.50 – 14.10 น. การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนอกศาล กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
4. 14.15 – 14.35 น. การนำนโยบายป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกไปปฏิบัติในจังหวัดนครราชสีมา: ความท้าทายจากไทยสู่อาเซียน หัสญา พิมพ์สระเกษ
5. 14.40 – 15.00 น. การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการเข้าสู่วาระของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พิชญเดช โอสถานนท์
6. 15.05 – 15.25 น. ดงคนดี: เครื่องมือการสร้างอัตลักษณ์ของคนใต้พลัดถิ่น วิมลมาศ ปฤชากุล
7. 15.30 - 15.50 น. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยุรธร จีนา และ
ธวัชชัย พึ่งธรรม
8. 15.55 – 16.15 น. บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บุญเชิด หนูอิ่ม

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ 1)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 6 (QS2 – 103/1)
ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. มโนทัศน์ “เจ้าของภาษาอังกฤษ” ในมุมมองของครูอาจารย์ภาษาอังกฤษในท้องถิ่นและนัยที่มีต่อสถานะของภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไพสิฐ บริบูรณ์
2. 13.25 – 13.45 น. การพัฒนาการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ปวันรัตน์ บัวเจริญ
3. 13.50 – 14.10 น. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
4. 14.15 – 14.35 น. ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษต่ำ ดีเด่น เบ็ญฮาวัน
5. 14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นิชาภา ภาปัทมาสน์
6. 15.05 – 15.25 น. การประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก สุญญตา นามตาปี
7. 15.30 - 15.50 น. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโยคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กฤษณา ศลสกล
8. 15.55 – 16.15 น. การวิเคราะห์กลวิธีและข้อผิดพลาดในการล่ามแบบต่อเนื่อง:กรณีศึกษาค่ายชาวคริสต์ของคริสตจักรความหวัง จังหวัดชลบุรี พลกฤษณ์ รัตนาภรณ์

ลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มสังคมศาสตร์ 5)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องที่ 7 (QS2 – 501/2)
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา

ลำดับที่ เวลา ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ
1. 13.00 – 13.20 น. การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงสุดโต่งของดัชนีหลักทรัพย์ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศรัณย์ บุญซื่อ
2. 13.25 – 13.45 น. ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย กิตติคุณ มงคลชาติ
3. 13.50 – 14.10 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มรุต กลัดเจริญ
4. 14.15 – 14.35 น. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศในอาเซียน (10 ประเทศ) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
5. 14.40 – 15.00 น. ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณัฏฐ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
6. 15.05 – 15.25 น. การศึกษาศักยภาพและการได้เปรียบเชิงการแข่งขันของการส่งออกน้ำตาลทรายไทยกับบราซิลในตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย ภายหลังการเปิดเสรีอาเซียน วรินทร บุญเจริญ
7. 15.30 - 15.50 น. การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาเซียน โดยวิธีมัลติวารีเอท การ์ช สุชนาฏ ใจเย็น
8. 15.55 – 16.15 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความจำนงในการเปลี่ยนตราผลิตภัณฑ์ และการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นิสาชล ทองสุข

© 2012 หน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2337, 0-3810-2336