โครงสร้างงาน
ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


นางสาวศิริลักษณ์ ไชยกิตติ
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานงานส่งเสริมการวิจัย

         รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยระเบียบและข้อบังคับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจจะทำวิจัย ประสานงานและให้คำแนะนำในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งภายในและภายนอก จัดทำรายงานวิจัยในประเด็นและเรื่องราวต่าง ๆ เป็นต้น

© 2012 งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2337