ปรัชญา

     สร้างคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ รอบรู้วิชาการ เชิดชูคุณธรรม ค้ำจุนสังคม

วิสัยทัศน์

     ขุมปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตะวันออก

พันธกิจ

      วิจัยและสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตะวันออก
      ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม
      บริการวิชาการและทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมตะวันออก
© 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2336
HUSO Camera