ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษา

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษา

ข่าวการศึกษาและทุนการศึกษา ประกอบด้วย 1) ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3) ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 4) ข่าวทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน 5) ข่าวอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา