คณะกรรมการประจำคณะ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด

ประธาน

2 รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายวงศ์ภิญโญ   เชียงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ กรรมการ
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

กรรมการ
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์

กรรมการ
9

ดร.นิสรา  คำมณี

กรรมการ
10

อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์

กรรมการ
11

อาจารย์ศิริวรรณ สมนึก

กรรมการ
12

ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์

กรรมการ
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี วงศ์สุมิตร

กรรมการ
14

ดร.ศรัญญา  ประสพชิงชนะ

กรรมการ
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล อุ่นจิตติ

กรรมการ
16

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณาเดชาชัย

กรรมการ
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์

กรรมการ
18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรี  ลาภรุ่งเรือง

กรรมการ
19 ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล กรรมการและเลขานุการประจำคณะฯ